Registrace

Pokud již máte registrovaný účet, přejděte na přihlašovací stránku . Údaje označené * jsou povinné.

Vaše osobní údaje
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Nastavení hesla
Heslo
Opakujte heslo
Společnost (firma/živnostník)
Název firmy/živnostníka
IČO
DIČ
Fakturační údaje
Ulice a čp.
Město
PSČ

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

• Provozovatelem internetových stránek http://kalkulace.tiskhorak.cz je firma Tisk Horák a.s., se sídlem Drážďanská 83A, Ústí nad Labem 400 07, IČ: 25744747 (dále jen „prodávající“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávání výroby tiskovin (dále také jen „zboží“) „zákazníkem“ z nabídky „prodávajícího“ pouze přes webový e-shop na adrese: http://kalkulace.tiskhorak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti „prodávajícího“ a jeho „zákazníků“ a ve svém aktuálním znění jsou pro obě strany závazné.

• „Prodávající“ dodá „zboží“ na základě elektronické objednávky a specifikace „zákazníka“ (objednávky doručené prostřednictvím elektronické objednávky a dat ve formátu PDF obsahujících objednané tiskoviny) na formuláři, který je k dispozici při první registraci „zákazníka“, je-li vyžadována.

• Zákazníkem se stává jakákoli právnická, fyzická nebo soukromá osoba, způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje na internetových stránkách http://kalkulace.tiskhorak.cz (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).

• Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

• Veškeré „zákazníkem“ odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

• Zasláním objednávky vyslovuje „zákazník“ souhlas se zasíláním propagačních materiálů a s uložením jeho údajů do databáze „prodávajícího“ a to ji partnerům prodávajícího, uvedených v záhlaví titulní stránky http://kalkulace.tiskhorak.cz.


II. Podmínky uskutečnění (plnění) objednávky

„Zákazník“ i „prodávající“ jsou povinni dodržovat všeobecně platné právní předpisy a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

• „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ zvolí k tisku druh a typ papíru obvyklý pro potisk objednaných tiskovin od dodavatelů z EU. Dále „zákazník“ souhlasí s tím, že druh papíru použitý na jednu zakázku, nebude-li dostupný konkrétní druh, může být „prodávajícím“ změněn, nicméně ten bude vždy vyžadovat souhlas zákazníka e-mailovou zprávu, bude-li zamyšlený potiskovaný papír odlišný (druhem, gramáží) od papíru v objednávce vytvořené „kupujícím/zákazníkem“.

• „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které „zákazníkovi“ vzniknou v důsledku uvedení neplatných nebo neaktuálních údajů do databáze „prodávajícího“, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na „prodávajícím“ vymáhat.

• „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ není nijak zodpovědný za jakékoli škody, které „zákazníkovi“ vzniknou v důsledku porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví třetí osoby, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na „prodávajícím“ vymáhat.

• Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. „Zákazník“ se objednávkou zavazuje k dodání dat (grafických podkladů k tisku) „prodávajícímu“ ve formátu PDF (podle definice PDF/X-1a verze 1.3). Povinností „prodávajícího“ však není formát, ani kvalitu dodaných dat přezkoumávat, kontrolovat či jinak upravovat, má však právo plnění takové objednávky odmítnout.

• „Prodávající“ nenese odpovědnost za kvalitu dat (grafických podkladů k tisku) zaslaných „kupujícím“, stejně tak jako za nedodržení předepsaného formátu dat a to ani v případě, že „prodávající“ provede plnění objednávky – tisk z dat dodaných „zákazníkem“ a vinou nekvalitních dat nebo dat v jiném než předepsaném formátu dojde k vytištění tiskovin, které nebudou moci sloužit „zákazníkem“ plánovanému účelu. „Zákazník“ se i v takovém případě zavazuje dodávku převzít a v plné výši uhradit, a to bez výhrad a nároků na slevu.

III. Podmínky a předepsaný formát dodaných dat pro ofsetový tisk

- požadujeme grafický formát PDF podle definice PDF/X-1a verze 1.3 (převod do formátu PDF dnes umožňuje většina grafických programů)

- rozlišení 300 DPI

- barvový prostor CMYK (případně barvy PANTONE)

- ICC profil ISO coated_V2_eci.icc

- v případě kresby k hranici formátu papíru: přesahy kresby 3 mm

„Prodávající a kupující“ se dohodli na:

• možné odchylce formátu vytištěných tiskovin v toleranci +- 1,0 mm

• na toleranci v barevnosti +- 0,2 density od ustálených polygrafických standardů

• na množstevní toleranci v dodávce +- 1%

• elektronická objednávka přes portál http://kalkulace.tiskhorak.cz se musí shodovat s datovými soubory v PDF (formátem) zaslanými přes objednávkový formulář „kupujícím“ při vytváření objednávky – jinak si „prodávající“ vyhrazuje právo objednávku (tisková data) zrušit, případně upravit a dodaná data v PDF napasovat na požadavek tisku (formátu tiskoviny) ve vytvořené objednávce.

• na tom, že „zboží“ bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nebude-li v objednávce specifikováno jinak.

„Prodávající“ je v závislosti na charakteru obchodu (množství „zboží“ – tiskovin, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat „zákazníka“ o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, písemně, nebo e-mailem. Odmítne-li „zákazník“ objednávku požadovaným způsobem autorizovat, může „prodávající“ objednávku považovat za neplatnou.

V případě, že je „zákazníkem“ uvedena adresa dodání mimo území České republiky, bude mu doprava zásilky připočtena k ceně „zboží“ dle platných ceníků České pošty s.p. nebo kurýrních přepravců, případně jiných spedičních firem.

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání „kupujícího“ nadepsané ve formuláři objednávky. Neuvede-li „kupující“ do objednávky místo jiné, „zboží“ bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p., nebo kurýrní služby.

Dodání „zboží“ je uskutečněno jeho předáním České poště, s.p., či prvému dopravci (kurýrní službě PPL atd., vlastní odvozem) k přepravě pro „kupujícího“ dle údajů uvedených „kupujícím“ v elektronické objednávce. Vlastnické právo ke „zboží“ přechází na „kupujícího“ pod podmínkou jeho úplného zaplacení. Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Při zpožděné úhradě může být účtováno penále ve výši 0,08 % za každý započatý den prodlení.

V případě nepřevzetí zásilky „kupujícím“ má „prodávající“ právo domáhat se na „kupujícím“ úhrady ceny zásilky a úhrady všech vzniklých škod včetně ceny za marnou přepravu.

V případě uvedení zkreslených, chybných, nebo nepravdivých údajů ze strany „kupujícího“, má „prodávající“ právo domáhat se na „kupujícím“ úhrady vzniklých škod včetně prodejní ceny zásilky.


IV. Spory a řešení sporů – rozhodčí doložka

Všechny spory, vznikající z tohoto uznání dluhu a dohody o jeho splácení a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Obě strany souhlasí s jednáním v urychleném řízení s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle ust. § 30 odst. 1 písm. a) ve lhůtě do dvou měsíců.


IV. Ochrana osobních údajů

„Prodávající“ se zavazuje, že bude dodržovat veškeré zákony a právní předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů.


V. Dodací lhůta

Za dodací lhůtu se považuje den, kdy je „zboží“ fyzicky předáno „kupujícímu“ dle údajů uvedených „kupujícím“ v elektronické objednávce. Ve výjimečných případech si „prodávající“ vyhrazuje právo tuto lhůtu zkrátit, prodloužit (např. u brožur, větších zakázek náročnějších na dokončovací zpracování vazby V1, V2, V4 a V8), nebo od již uskutečněných objednávek odstoupit, např. z důvodu zásahu vyšší moci nebo státních svátků.


V. Odmítnutí objednávky


„Prodávající“ si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jestliže:

• objednávka obsahuje nepravdivé nebo neověřitelné údaje o „zákazníkovi“, či obsah objednaných tiskovin je v rozporu se zákony České republiky

• objednané tiskoviny porušují práva duševního vlastnictví, podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit genocidu nebo komunistické, nacistické nebo jiné zločiny proti lidskosti, podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.

• „zákazník“ je veden v registru dlužníků

• „zákazník“ dodá data ve špatném formátu (jiná než ve formátu PDF)

• „zákazník“ nepotvrdí objednávku ověřovacím e-mailem nebo při ověřovacím telefonátu

• „prodávající“ zjistí, že by plněním (tiskem dle objednávky „zákazníka“) porušil jiné platné zákony

• „zákazník“ nedodá data v potřebné tiskové kvalitě

• „je cena zboží/služby výrazně mimo jakékoliv obvyklé limity ceny pro výrobek, k němuž se vztahuje, může se ze strany prodávajícího jednat o neúmyslnou chybu. "Zákazníkovi/kupujícímu" lze v takovém případě, kdy je u zboží místo několikatisícové částky uvedena cena pouze ve stokorunách/korunách, doporučit, aby se před objednávkou ujistil (poslat dotaz, zavolat), zda tato cena skutečně platí.


VI. Platební podmínky

Kupní cena „zboží“ je splatná proti převzetí (na dobírku), v případě on-line platby kartou (bankovním převodem v momentně odeslání tiskovin zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady spojené s expedicí, balením a přepravou „zboží“ po celém území ČR nese „kupující“, není-li ve shrnutí objednávky uvedeno jinak.

Výběr způsobu dopravy je plně v kompetenci „prodávajícího“:

- Česká pošta – poštovní zásilka: dobírkou

- kurýrní služby – zásilka dobírkou, převodem, platba on-line při objednání

- spediční firmy (paletová přeprava) – zásilka dobírkou, převodem, platba on-line při objednání

- ČD kurýr – zásilka dobírkou, převodem, platba on-line při objednání


VII. Právo na vrácení „zboží“, záruka, reklamace, doklady

„Prodávající“ poskytuje „kupujícímu“ právo na vrácení nepoužitého „zboží“ do 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s vrácením „zboží“ nese „kupující“. „Prodávající“ vrátí kupujícímu částku za „zboží“ bankovním převodem do 30 dnů od převzetí navráceného „zboží“, uzná-li reklamaci jako opodstatněnou.

Záruční doba se řídí dle platného obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 429 a násl., s tím, že odpovědnost „prodávajícího“ za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je „prodávající“.

„Prodávající“ neodpovídá za vady „zboží“, o kterých kupující v době uzavření smlouvy o dílo věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva o dílo uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností „zboží“, kterou by „zboží“ mělo podle smlouvy mít.

Byly-li použity podle smlouvy o dílo při výrobě „zboží“ věci předané kupujícím (papír, výsekové desky), neodpovídá „prodávající“ za vady „zboží“, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže „prodávající“ při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu „zboží“, nebo na ni „kupujícího“ upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.


VIII. Závěrečná ustanovení

• Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce „prodávajícího“ v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání elektronickou

cestou – kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“

a odstoupení od ní od tohoto okamžiku není možné.

• Odesláním elektronické objednávky „kupující“ bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného „zboží“ uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání „zboží“ neodvolatelně vázán.

• Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení Zákona o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb.

dohodli, že není-li těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Zákonem o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb.

„Prodávající“ si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce „prodávajícího“ v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání elektronickou cestou – kliknutím na tlačítko „Potvrdit/dokončit objednávku“. „V případě, že dojde mezi "prodávajícím" a "spotřebitelem (kupujícím)" ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy/internetové objednávky o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
"Kupující (spotřebitel)" může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platné od 11. 11. 2016